Menu

SDG Monitor

De SDG Monitor stelt lokale besturen in staat stelt om hun duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) op de voet te volgen. De SDG Monitor bestaat uit twee pagina’s:

  • de eerste pagina (zie pijltje onderaan de pagina) toont de algemene SDG Index en de scores per gemeente op elk van de SDG’s;
  • de tweede pagina zoemt in op de onderliggende indicatoren per SDG.

De weergegeven score toont de situatie van een gemeente in vergelijking met de best presterende gemeente.

De indicatoren zijn herschaald van 0 naar 100, telkens in stijgende lijn: hogere waarden komen overeen met betere prestaties en lagere waarden met minder goede prestaties.

Merk op: de SDG-monitor geeft de situatie van de gemeente weer, maar de scores gelden niet als een beoordeling van het bestuur. Vaak spelen er contextfactoren waarop het bestuur slechts in beperkte mate vat heeft.

Raadpleeg hier het SDG Monitor rapport 2020 met een aantal interessante vaststellingen op basis van de SDG-monitor.

 

Inspiratie nodig voor concrete acties? Bekijk SDG in Perspectief  Voor elke duurzame ontwikkelingsdoelstelling vind je informatie over wat deze doelstelling kan betekenen in jouw lokaal bestuur. Je kan er terecht voor praktijkvoorbeelden, beleidsinspiratie en interessant bronmateriaal.  

Methodologie

De SDG-monitor geeft een indexscore voor elke Vlaamse gemeente. Deze score is het gewogen gemiddelde van de scores op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De basis zijn 67 indicatoren die zorgvuldig werden verzameld en geselecteerd op basis van hun relatie met de SDG-thema’s, het belang en de relevantie voor de lokale besturen en de beschikbaarheid van data.

De SDG-monitor gebruikt enkel indicatoren die voor alle Vlaamse gemeenten beschikbaar zijn. De monitor zal aangevuld worden naargelang meer data beschikbaar komt op lokaal niveau. Om een fijnmaziger beeld te krijgen van hun SDG-profiel kan de monitor op aanvraag uitgebreid worden met eigen of lokale indicatoren.

De SDG-monitor is stap voor stap opgebouwd:

1. Verzamelen en selecteren van data

Het startpunt van de SDG-monitor was de set van lokale SDG-indicatoren die IDEA in 2018 samenstelde in opdracht van VVSG. Voor de opmaak van de SDG-monitor zijn alleen data gebruikt die voor alle Vlaamse gemeenten beschikbaar zijn. Het grootste deel is in 2017 of later verzameld en is te consulteren via de gemeente- en stadsmonitor of via Provincies in Cijfers.

Bij de selectie van indicatoren is rekening gehouden met de periodiciteit van de data (regelmatige update), verdelingsaspecten (de data moeten voldoende verschil weergeven), de mate van impact van een lokaal bestuur en de link met regionale, nationale of internationale reeksen (internationale rapportering).

2. Transformeren van data

Om de indicatoren vergelijkbaar te maken herschaalden we ze van 0 naar 100, telkens in stijgend lijn. Dit wil zeggen dat hogere waarden overeenkomen met betere prestaties en lagere waarden met slechtere prestaties.

3. Aggregeren van data

Om tot een indexscore per SDG te komen, worden de scores per indicator geaggregeerd door een gemiddelde te nemen van de indexscores van de relevante indicatoren per SDG. De algemene indexscore per gemeente wordt gelijkaardig berekend door het gemiddelde te nemen van de 17 doelstellingen.

4. Uitvoeren van statistische testen

Na de berekening van de indexscores worden een aantal statistische testen uitgevoerd. Ingeval correlatietesten teveel verwantschap tussen de indicatoren aanduiden, wordt een selectie gemaakt.

5. Interpretatie van de indexscore

Indexscore per indicator: gemeenten met een score van 100 op een bepaalde indicator behoren tot de 8 best presterende gemeenten van Vlaanderen. Deze waarde is het referentiepunt.

6. Visualisatie van de resultaten in een online dashboard