Menu

Klimaatactie

SDG 13 gaat voornamelijk over het terugdringen van CO2 -uitstoot, het voorzien van een klimaatrobuuste ruimtelijke ordening en maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan. Ook burgers moeten zich bewust worden van manieren van klimaataanpassing, en kwetsbare naties moeten weerbaarder gemaakt worden tegen natuurrampen. Lokale besturen kunnen op al deze domeinen een belangrijke bijdrage leveren, al liggen de meeste structurele ingrepen op Europees, nationaal en regionaal niveau.

Praktijkvoorbeeld

De Antwerpse gemeente Zoersel en haar Beninse zustergemeente Bohicon ondertekenden in 2016 samen het burgemeestersconvenant. Het waren de eerste stedenbandgemeenten in Europa die samen deze stap zetten. Zoersel en Bohicon stippelden samen een traject uit om klimaatactie te ondernemen, wat perfect past in hun filosofie van peer-to-peer-samenwerking. Beide partners wisselden ervaringen uit over stakeholder- en burgerparticipatie in de opmaak van hun klimaatplan, en namen deel aan gemeenschappelijke vormingsmomenten over thema’s als energiecoöperaties en het invoeren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het lokaal beleid. Door Zoersels lidmaatschap van de Europese Climate Alliance werkten ook collega’s uit Roemenië en Hongarije in Bohicon acties voor klimaatadaptatie uit.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Compenseer de vliegreizen van gemeentepersoneel. De toelage die je betaalt, wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie, de aanplanting van bomen, enz.
  • Werk een integrale langetermijnplanning uit om de gemeente CO2 - neutraal te maken, waarin dwarsverbanden zitten met beleidsdomeinen als mobiliteit, water, energie, afval, ruimtelijke ordening, huisvesting, economie en industrie. Klimaatadaptie en -mitigatie vergen een transversale aanpak en samenwerking met externe partners en burgers. Voorzie structureel budget voor klimaatbeleid.
  • Heb aandacht voor klimaatadaptie bij de herinrichting van de publieke ruimte: soort tegels, kleine waterpartijen, waterbekkens, hittebestendige maatregelen, voorzien van overstromingsgebieden, enz.

Meer informatie

SDG-pagina van de VVSG met o.a. inspiratiefiches voor verschillende beleidsthema’s, tools en gidsen m.b.t. integratie SDG’s in lokaal beleid en draagvlakversterking

Terug naar overzicht