Menu

Duurzame steden en gemeenschappen

Deze doelstelling spreekt lokale besturen rechtstreeks aan op hun rol in de Agenda 2030 en heeft dwarsverbanden met alle andere SDG’s. Belangrijke actieterreinen zijn universele toegang tot veilige, kwalitatieve en betaalbare huisvesting en basisvoorzieningen, groene en openbare ruimtes, bescherming van cultureel erfgoed, verkeersveiligheid en openbaar vervoer, het terugdringen van stedelijke emissies van broeikasgassen en duurzaam afvalbeheer.

Praktijkvoorbeeld

Stad Kortrijk kiest voor een circulair beheer van haar wagenpark. Wat gebeurt er met wagens die niet meer bruikbaar zijn? Ofwel hebben de auto’s nog genoeg marktwaarde en kunnen ze op de tweedehandsmarkt worden verkocht aan burgers of bedrijven, op voorwaarde dat ze voldoen aan de normen van de lageemissiezone. Als een auto te vervuilend of te oud is, weegt de opbrengst van een verkoop niet op tegen de maatschappelijke of milieukosten die hij in het verkeer veroorzaakt. Daarom sloot Kortrijk, op advies van Febelauto – het beheersorganisme voor afgedankte voertuigen in België – een contract af met het erkende centrum Galloo in Menen. Galloo zorgt voor de ontmanteling en het depollueren van vracht- en bestelwagenonderdelen, zodat deze op een gezonde manier kunnen worden hergebruikt. Hierbij maken ze een weegrapport op per ontmanteld voertuig, zodat de stad kan zien hoeveel van de onderdelen ze kunnen verkopen. De verkoop van de wagen aan het erkende centrum zorgt voor een kleine opbrengst, maar minder dan op de tweedehandsmarkt. Een duurzame auto levert na afschrijven meer op, ook al kost hij meer bij aanschaf. Bij circulaire consumptie denk je na over de gehele periode dat een product zijn economische waarde behoudt.

Wat kan mijn gemeente nog doen?

  • Betrek inwoners bij de (her)aanleg van publieke ruimtes en houd rekening met de duurzaamheid van de materialen, de aanplanting van groen en de toegankelijkheid van de ruimte.
  • Voer een inclusief en duurzaam mobiliteitsbeleid: investeer in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur, richt fietsstraten en fietspunten in, faciliteer deelsystemen (en koppel hier een sociaal tarief aan), voorzie elektrische laadpalen en parkeerplaatsen voor elektrische en deelwagens, installeer autoluwe of autovrije zones rond scholen of in wijken met veel jonge gezinnen, voer een lage emissiezone in, …
  • Voer een inclusief en duurzaam woonbeleid: stimuleer bijvoorbeeld betaalbare en duurzame sociale woonprojecten (bv. via het grond- en pandenbeleid, lokaal woonoverleg, formules zoals erfpacht of opstal) en bewaak de kwaliteit van het woonpatrimonium en van de woonomgeving (bv. goede ontsluiting, collectieve voorzieningen, recreatiemogelijkheden).
  • Voorzie voldoende vuilnisbakken, zorg voor een regelmatige afvalophaling en voer acties tegen sluikstorten en zwerfvuil. Overweeg slimme afvalcontainers en mobiele recyclageparken.

Meer informatie

SDG-pagina van de VVSG met o.a. inspiratiefiches voor verschillende beleidsthema’s, tools en gidsen m.b.t. integratie SDG’s in lokaal beleid en draagvlakversterking

Terug naar overzicht